Bandáž na opravu tlumiče výfuku s kovovou záplatou (130 cm x 5 cm)

Sada obsahuje bandáž ze skleněných vláken 130 cm + záplatu z kovové folie.


Katalogové číslo: 153

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 131.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 108.26 CZK


Dostupnost: skladem      

Bandáž na opravu potrubí výfuku 
Sada na opravu větších otvorů a prasklin na potrubí a tlumiči systému (s kovovou záplatou). 
Obsahuje bandáž  ze skleněných vláken 130 cm + záplata z kovové folie.
Odolává vysokým teplotám výfukových plynů.
Vhodná na opravy katalyzátoru.

Typ  151  Bandáž     60 cm x  5cm
Typ  153   Bandáž  130 cm x  5 cm

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.