Bandáž na opravu tlumiče výfuku s kovovou záplatou (130 cm x 5 cm)

Sada obsahuje bandáž ze skleněných vláken 130 cm + záplatu z kovové folie.


Katalogové číslo: 153

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 149.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 123.14 CZK


Dostupnost: skladem      

Bandáž na opravu potrubí výfuku 
Kompletní opravárenská sada včetně kovové záplaty na opravu a renovaci tlumiče a potrubí výfukového systému poškozených jak mechanicky (praskliny, díry), tak korozí. Odolává vysokým teplotám výfukových plynů. Vhodná na opravy katalyzátoru.

Typ  151  Bandáž     60 cm x  5 cm
Typ  153  Bandáž   130 cm x  5 cm

 

Použití:

Před zahájením opravy musí být výfuk studený. Ocelovým kartáčem či brusným papírem očistěte poškozené místo včetně celého obvodu tlumiče nebo potrubí, na které budete lepit bandáž. Opravené místo přetřete vlhkou utěrkou. Rozstřihněte balení tekutého aktivátoru, který je součástí sady a vložte bandáž na alespoň 5 minut do lázně. Kovovou záplatou překryjte poškozené místo a s dostatečným přesahem pevně omotejte bandáží. Do vytvrzení zajistěte přiloženým drátem. Pro dosažení maximální kvality opravy nechte vytvrdnout přes noc. Pokud to není možné (nouzová oprava), nechte motor běžet 10 minut ve volnoběhu, přičemž dojde k vytvrzení teplem výfukových plynů. 


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.