Tmel na opravu výfuku (170 g)

Tmel na utěsnění menších, mechanicky či korozí vzniklých trhlin a děr.


Katalogové číslo: 103

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 242.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 200.00 CZK


Dostupnost: skladem      

Tmel na opravu výfuku. Přípravek na utěsnění menších, mechanicky či korozí vzniklých trhlin v potrubí, nebo na místech spojů a svárů. Eliminuje rezonující spoje a netěsnosti výfukového systému, odolává vysokým teplotám.

 

Použití:

Před zahájením opravy musí být výfukový systém studený. Ocelovým kartáčem nebo brusným papírem očistěte místo opravy. Poškozené místo navlhčete vlhkou utěrkou. Tmel nanášejte s dostatečným přesahem na poškozené místo stěrkou nebo prsty. Pro dosažení maximální kvality opravy nechte vytvrdnout přes noc.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.