Čistič elektroniky a elektrických kontaktů spray (447 ml)

Profesionální výrobek na čištění elektrických kontaktů ve spreji.


Katalogové číslo: B39

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 180.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 148.76 CZK


Dostupnost: skladem      

Čistič elektroniky a elektrických kontaktů. Profesionální výrobek na čištění elektrických kontaktů. Rychle a bezpečně odstraňuje mastnotu a veškeré nečistoty bez zanechání stop. Udržuje elektrické spoje plně funkční.

 

Použití:

Před použitím řádně protřepte! Dbejte, aby čištěné zařízení, spoje a kontakty byly odpojeny od zdroje elektrického proudu! Nanášejte na požadované místo pomocí hadičky zasunuté do hlavičky spraye.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.