Čistič elektroniky a elektrických kontaktů spray (447 ml)

Profesionální výrobek na čištění elektrických kontaktů ve spreji.


Katalogové číslo: B39

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 180.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 148.76 CZK


Dostupnost: skladem      

Čistič elektroniky a elektrických kontaktů. Profesionální výrobek na čištění elektrických kontaktů. Rychle a bezpečně odstraňuje mastnotu a veškeré nečistoty bez zanechání stop. Udržuje elektrické spoje plně funkční.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv a brýle.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.