PTFE spray na řetězy (443 ml)

Mazivo s obsahem teflonu pro zvýšený ochranný faktor proti tření a opotřebení.


Katalogové číslo: B31

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 249.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 205.79 CZK


Dostupnost: skladem      

PTFE spray na řetězy. Prvotřídní mazivo s obsahem teflonu pro zvýšený ochranný faktor proti tření a opotřebení. Vytváří vysoce přilnavý čirý film s dlouhotrvajícím účinkem. Vhodný na ošetření řetězů motocyklů a jízdních kol, ozubených soukolí, kloubů, ložisek atd. Odolává teplotám do 141°C.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.