Černé mazivo s obsahem asfaltu spray (340 ml)

Černé mazivo s obsahem asfaltu.


Katalogové číslo: B20

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 253.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 209.09 CZK


Dostupnost: skladem      

Černé mazivo s obsahem asfaltu. Penetrační spray s obsahem asfaltu pro zvýšený ochranný faktor proti povětrnostním vlivům. Ideální zejména pro údržbu venkovních nechráněných mechanizmů a techniky - vytlačuje vodu a je odolný proti vyplavení, nízkým i vysokým teplotám až do 288°C  

 

Použití:

Před použitím řádně protřepte! Nanášejte podle potřeby ve více tenkých vrstvách.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H372

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.