Grafitové mazivo (340 g)

Rychleschnoucí, tlakuvzdorné a vysoce přilnavé mazivo.


Katalogové číslo: B15

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 317.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 261.98 CZK


Dostupnost: skladem      

Grafitové mazivo. Prvotřídní rychleschnoucí mazivo - vytváří tlakuvzdorný, vysoce přilnavý film s dlouhotrvajícím účinkem. Odoláva teplotám až do 454 ° C. Maže a chrání před opotřebením zámky, panty, lyžiny, táhla, vodicí plochy, kladky, navijáky, třmeny, ocelová lana atd. Užitečný pomocník při údržbě automobilu, zahradních strojů, zbraní a mnoho další techniky.

 

Použití:

Před použitím řádně protřepte! Nanášejte při pokojové teplotě na čisté a suché povrchy. POZOR  ošetřené plochy snadno špiní a jsou vysoce elektrovodivé.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.