Kategorie:
Údržba

Pozinková ochrana spray (369 g)

Pozinková ochrana s obsahem 99% čistého zinku a epoxy.


Katalogové číslo: B13

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 321.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 265.29 CZK


Dostupnost: skladem      

Pozinková ochrana. Spray s obsahem 99% čistého zinku a epoxy. Vytváří přilnavý film vhodný na ošetření a ochranu oprýskaných, popraskaných a zkorodovaných ploch, zejména s pozinkovou úpravou. Vhodný jako základní podkladová vrstva, či jako konečná úprava. Odolává teplotám do 204°C, krátkodobě až do 316°C.
Splňuje kriteria ministerstva obrany v USA DOD-P-21035, MIL-P-26915A, MIL-P-46105

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.