Mazný kov (Anti-Seize) na bázi mědi spray (430 ml)

Mazivo na bázi mědi, obohacené o směs mikročástic hliníku a grafitu.


Katalogové číslo: B11

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 297.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 245.45 CZK


Dostupnost: skladem      

Mazný kov na bázi mědi (anti-seize). Špičkové mazivo na bázi mědi, obohacené o směs mikročástic hliníku a grafitu. Odolává vysokým teplotám až do 1093°C. Chrání před zapečením a zadřením vlivem koroze. Vhodný pro údržbu šroubových spojů výfukového potrubí, hlavy válců, brzdové soustavy, zapalovacích svíček atd. - umožňuje snadnou montáž i demontáž po delším období. Ideální rovněž pro ošetření různých kluzných a posuvných ploch a kontaktů.

 

Použití:

Před použitím řádně protřepte! Nanášejte na čisté a suché spoje pomocí hadičky zasunuté do hlavičky spraye. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.