Červené penetrační mazivo s obsahem hliníku (326 ml)

Červené penetrační mazivo s obsahem hliníku. Prvotřídní mazivo s obsahem hliníkových mikročástic v rozprašovači.


Katalogové číslo: B08

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 256.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 211.57 CZK


Dostupnost: skladem      

Red Grease

"Červené penetrační mazivo s obsahem hliníku. Prvotřídní mazivo s obsahem hliníkových mikročástic v rozprašovači.

1) Má vynikající penetrační vlastnosti, proniká do veškerých korozí zatuhlých spojů, které rychle uvolňuje a navrací jejich funkčnost.

2) Vytváří vysoce přilnavý, tuhý ochranný film s dlouhotrvajícím účinkem. Zabraňuje další korozi, odolává vlhkosti, vysokým tlakům a teplotám až do 260°C."

 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstaňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.