Bílé lithiové mazivo spray (450 ml)

Špičkové multifunkční mazivo na bázi lithia, odolné proti vlhkosti a vyplavení.


Katalogové číslo: B07

Výrobce: BTS


MO cena vč. DPH: 219.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 180.99 CZK


Dostupnost: skladem      

Bílé lithiové mazivo. Špičkové multifunkční mazivo na bázi lithia v rozprašovači - koncentrovaný, bílý hustý tuk s dlouhotrvajícím účinkem, vysoce odolný proti vlhkosti a vyplavení. Vhodný na ošetření kovových dílů i součástí z plastických hmot. Maže a chrání před opotřebením klouby, zámky, panty, soukolí, lyžiny, táhla, řemenice, kladky, navijáky, třmeny, zámky řetězů, ložiska, koncovky kabelů atd. Užitečný pomocník při údržbě automobilu, zahradních strojů, rybářské výbavy a mnoho další techniky. Spray 340 ml

 

Použití:

Před použitím protřepte! Nanášejte na požadovaná místa pomocí hadičky zasunuté do hlavičky spraye.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

 


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.