Sada na opravu dílů z hliníku a nerezové oceli

Sada na opravu dílů z hliníku a nerezové oceli.


Katalogové číslo: 90220

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 322.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 266.12 CZK


Dostupnost: skladem      

Sada na velmi pevnou opravu dílů z hliníku a nerezové ocele. Vhodná na průrazy (do průměru 2,5cm) či trhliny (do délky 8cm). Při 20°C je oprava hotova do dvou hodin. Tento epoxyd vytvrdne během 10-15 minut. Plné vytvrzení nastane za dvě hodiny. Pracujte rychle, směs pryskyřice začíná tuhnout již za dvě minuty. Pokud budete provádět opravu při teplotách pod 4°C, prodlouží se čas tuhnutí směsi.

 

Použití:

1) Před použitím musí být opravovaná plocha čistá a suchá. Brusným papírem zdrsněte povrch do cca 2,5 cm okolo poškozeného místa. U dlouhé praskliny je žádoucí navrtat její konce, aby nedošlo  k jejímu dalšímu rozšíření. V případě opravy větších ploch doporučujeme použít jemnou kovovou mřížku, která je součástí sady.
2) Dvě složky epoxy se nacházejí v polštářku a jsou od sebe odděleny tenkým svárem. Jeho protržení a promísení obsahu docílíte jemným tlakem a hnětením mezi prsty. Pozor  nemíchejte déle než dvě minuty. Poté ihned odstřihněte okraj polštářku na vyznačeném místě a směs vytlačte do vaničky od obalu výrobku. 
3) Pomocí přiloženého štětce naneste rovnoměrnou vrstvu směsi na poškozené místo. Pokud chcete použít mřížku, umístěte ji nyní přes prasklinu a naneste zbytek epoxy s mírným přesahem přes její okraje. Pozor  proces tuhnutí směsi začíná v rozmezí 10-15 minut od promísení složek, proto je žádoucí dokončit opravu co nejrychleji!
Záplatu nechte vytvrdnout 2 hodiny a zabruste případné ostré hrany na jejích okrajích. Opravenou plochu lze dále opracovat jako kov  brousit, natírat a podobně.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H304

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.