Sada na opravu plastových nádrží

Sada na trvalou opravu plastových nádrží bez nutnosti jejich demontáže.


Katalogové číslo: 90214

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 255.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 210.74 CZK


Dostupnost: skladem      

Sada na trvalou opravu plastových nádrží bez nutnosti jejich demontáže. Vhodný na průrazy (do průměru 2,5cm) či trhliny (do délky 13cm). Při 20°C je oprava hotova do 20 minut.

 

Použití:
1) Před použitím musí být opravovaná plocha čistá a suchá (chladič automobilu musí být vychladlý). Pokud dochází k průsaku, je nezbytné kapalinu přiměřeně vypustit. U podlouhlé praskliny je žádoucí navrtat její konce, aby nedošlo k jejímu
dalšímu rozšíření.
2) Brusným papírem zdrsněte povrch do 2 cm kolem poškození a zastřihněte proužek ze skleněného vlákna do velikosti takto připravené plochy. 
3) Dvě složky lepidla se nacházejí v polštářku a jsou od sebe odděleny tenkým svárem. Jeho protržení a promísení obsahu docílíte mírným tlakem a hnětením mezi prsty. Pozor - nemíchejte déle než 30 sekund. Poté ihned odstřihněte roh polštářku a směs vytlačte do vaničky od obalu výrobku. 
3) Pomocí přiloženého štětce naneste rovnoměrně 1/2 množství směsi na opravovanou plochu. Ihned přiložte textilii ze skleněného vlákna a poté s malým přesahem naneste zbytek lepidla. Pozor - proces tuhnutí směsi začíná v rozmezí 4-5 minut od promísení složek, proto je žádoucí dokončit opravu co nejrychleji! 
Záplatu nechte vytvrdnout 20 minut či dokud není zaschlá na dotyk a zabruste případné ostré hrany na jejích okrajích. Nádrž lze poté ihned napustit.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391

Uniklý produkt seberte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.