Sada na opravu čelního skla a autosvětel

Sada na trvalou opravu většiny druhů poškození čelního skla a světel.


Katalogové číslo: 90110

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 373.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 308.26 CZK


Dostupnost: skladem      

Komponenty této soupravy jsou podobné těm, jaké se používají ve specializovaných servisech a proto jsou zárukou kvalitní opravy. Sada je určena na opravu drobných poškození jako  jsou bodové průrazy od kamínků typu "oko" nebo "hvězda" do průměru max. 3 cm, ale není vhodná pro opravu dlouhých prasklin typu "pavouk".
Snadné použití podle podrobného návodu.


 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.videonávod