Kategorie:
Aditiva > Benzín

Čistič karburátoru a palivové soustavy (236 ml)

Prvotřídní čistící prostředek karburátoru a palivové soustavy.


Katalogové číslo: 21201

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 146.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 120.66 CZK


Dostupnost: skladem      

Čistič karburátoru a palivové soustavy. Prvotřídní čistící prostředek karburátoru a palivové soustavy. Pravidelným užíváním zachovává karburátor, ventily a potrubí čisté a plně funkční. Eliminuje obtížné startování, neklidný volnoběh a zhasínání motoru, snižuje spotřebu paliva a obsah emisí ve výfukových plynech. Bezpečný pro automobily s katalyzátorem.

 

Použití a dávkování: 

Přidávejte před tankováním k benzínu v poměru 100 ml přípravku: 25 litrů paliva. Obsah lahve stačí k ošetření 60 litrů benzinu.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H224

Extrémně hořlavá kapalina a páry.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P310

Okamžitě volejte lékaře.

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P352

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.