Kategorie:
Zimní produkty

Startovací spray (312 g)

Špičkový přípravek pro nastartování motorů při velmi nízkých teplotách.


Katalogové číslo: 22004

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 222.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 183.47 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový přípravek pro nastartování motorů dopravních prostředků a jiné techniky při velmi nízkých teplotách (až do -54°C), Vysoký obsah éteru zajišťuje rychlé starty. Vhodný pro diesel i benzínové agregáty. Šetří startér a autobaterii, nepoškozuje katalyzátor a senzory. Obsahuje mazné částice a inhibitory rzi.


Použití:

Používejte zásadně při vypnutém zapalování motoru. Spray držte ve  svislé poloze a vstříkněte obsah po dobu 2-3 sekund do hrdla sání či na vzduchový filtr. Nastartujte, případně postup zopakujte. POZOR! Nepoužívejte u diesel motorů vybavených před zapalovací komorou se žhavícími svíčkami, hrozí předčasná exploze! Zásadně nenanášejte v nadměrném množství a dbejte, aby se obsah nedostal mimo určené prostory, může dojít k vážnému poškození zdraví a motoru! 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.