Motoseal gasket maker

Tmel na dvou a čtyřtaktní motory motocyklů a malé zahradní techniky.


Katalogové číslo: 29132

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 263.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 217.36 CZK


Dostupnost: skladem      

Špičkový tmel pro použití na dvou a čtyřtaktních motorech motocyklů a malé zahradní techniky. Jeho složení na bázi syntetické pryže (elastomeru) garantuje vynikající odolnost proti vibracím, vysokým tlakům a působení chemikálií a pohonných hmot. Vytváří šedý, pevný a přitom stále pružný spoj. Teplotní rozsah -53°C až +176°C (krátkodobě až + 204°C). Ideální na utěsnění krytu hlavy válců, klikové skříně, převodovky, spojky, karburátoru atd.

Použití:
Spojované díly musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Naneste tmel na obě plochy v tenké souvislé vrstvě 1,5-2 mm. Vyčkejte asi 1 minutu a díly pečlivě spojte, přičemž při utažení dodržujte předepsaný kroutící moment. Tmel vytlačený při spojení ploch odstraňte nožem či nehořlavým čističem. Pro dokonalý výsledek nechte vytvrdnout 24 hodin.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 211

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338+P310

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.