Stříbrná akrylová barva (500 ml)

Rychleschnoucí barva s vynikajícími krycími vlastnostmi.


Katalogové číslo: SP500

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 220.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 181.82 CZK


Dostupnost: skladem      

Barva s vynikajícími krycími vlastnostmi. Rychleschnoucí, poskytuje super hladký a odolný povrch. Je ideální na disky kol, nejlépe v kombinaci s čirým akrylovým lakem. Použitelný na všechny kovy, plast i dřevo. Není vhodný na povrchy ošetřené barvami na alkydové bázi.

Použití:
Spray před použitím protřepte alespoň po dobu 2 minut. Některé materiály mohou být barevně nestálé, proto působení barvy nejprve opatrně vyzkoušejte na menší nenápadné ploše. Nanášejte na odmaštěný, čistý a suchý povrch ze vzdálenosti 25-30 cm rovnoměrně v tenkých vrstvách, ideálně při pokojové teplotě 19-21°C. Mezi jednotlivými vrstvami dodržujte 10-15 minutové přestávky a nádobu vždy krátce protřepejte. Před uložením spray dlouze prostříkněte dnem vzhůru, dokud neuniká pouze hnací plyn, abyste zamezili ucpání trysky. 

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.