Sada na zabrušování ventilů (1 ks)

Sada na údržbu ventilů spalovacího motoru.


Katalogové číslo: VGPK

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 300.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 247.93 CZK


Dostupnost: skladem      

Praktická sada na údržbu ventilů spalovacího motoru. Dva kelímky obsahují hrubou (coarse grade) a jemnou (fine grade) pastu. Hrubá pasta je vhodná na odstranění karbonu, odolných nečistot a na zabrušování. Jemná složka se používá na precisní dobrušování a leštění. Hřídel s přísavkami o průměru 20 mm a 25 mm slouží ke snadné manipulaci s ventily

Použití:
Demontujte hlavu válců a ventily dle manuálu. Naneste malé množství pasty na 3-4 body na spodní (dosedací) ploše ventilu. Pomocí hřídele otáčejte ventilem rotačním pohybem v sedle ventilu, pravidelně střídejte směr rotace a občas nadzvedněte. Zabroušené plochy očistěte benzínovým čističem.

Obsah:
Hrubá pasta: 42 g
Jemná pasta: 28 g
Délka hřídele: 240 mm
průměr přísavek: 20 mm + 25 mm

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338+P310

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.