Sada na opravu výfukového potrubí

Profesionální opravárenská sada.


Katalogové číslo: 90100

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 238.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 196.69 CZK


Dostupnost: skladem      

Opravárenská sada na opravu mechanicky poškozeného koncového potrubí výfukového systému (praskliny, díry). Sada se skládá z upínací ocelové pásky a sklokeramické těsnící vložky.

Sada v blistru.

 

Použití:
1.Poškozenou část potrubí očistěte od rzi a nečistot drátěným kartáčem nebo brusným papírem.
2.Poškozené místo překryjte keramickým těsněním.
3.Umístěte svorku okolo těsnění a její konec protáhněte otvorem k tomu určeným.
4.Přitlačte svorku k výfuku tak, aby háček zapadl do otvoru k tomu určenému a svorka zůstala co nejvíce utažená. Prostrčte šroubek otvorem a utáhněte. Nepřetahujte.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H350i

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280

Používejte ochranné rukavice.

P308 + P313

Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.