Dielektrické mazivo (7 g)

Silikonové dielektrické mazivo, zabraňující úniku napětí a korozi spoje.


Katalogové číslo: 15309

Výrobce: Versachem


MO cena vč. DPH: 83.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 68.60 CZK


Dostupnost: skladem      

Silikonové mazivo, jehož vynikající dielektrické a lubrikační vlastnosti zabraňují úniku napětí kolem jakéhokoliv elektrického spoje a jeho korozi. Vhodné na použití u bateriových svorek, konektorů světlometů, vypínačů, v alternátorech, zapalování - kabely, cívky, rozdělovač, svíčky (fajfky) atd. Zajišťuje silnou jiskru, umožňuje snadnou demontáž i po dlouhém provozu. Odolává teplotám -54°C až +204°C a lze použít na pryžové, plastové a keramické povrchy.

Použití:
Zkontrolujte zda je vypnutý elektrický obvod a případně odpojte zdroj energie. Plochy kontaktů očistěte od mastnoty, nečistot a zbytků oxidace. Mazivo naneste na oba kontakty a propojte.


Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P301 + P330

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338+P310

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

P333 + P313

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P340

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.