Bandáž na opravu výfuku (125 cm x 4 cm)

Bandáž se záplatu z kovové folie.


Katalogové číslo: GGB

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 100.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 82.64 CZK


Dostupnost: skladem      

Bandáž s kovovou záplatou na opravu výfukového systému poškozeného jak korozí, tak mechanicky (praskliny, díry). Odolává vysokým teplotám výfukových plynů. Je vhodná na rovné i zakřivené plochy.

Použití:
Před zahájením opravy musí být výfuk studený. Ocelovým kartáčem či brusným papírem očistěte poškozené místo včetně celého obvodu tlumiče nebo potrubí, na které budete lepit bandáž. Bandáž nenamáčejte, pouze navlhčete pomocí mokré houbičky, dokud nebude pružná. Kovovou záplatou překryjte poškozené místo a pevně omotejte bandáží, přičemž dodržujte přesah 25mm. Do doby vytvrzení zajistěte konce přiloženým drátem. Pro dosažení maximální kvality opravy nechte vytvrdnout přes noc. Pokud to není možné (nouzová oprava), nechte motor běžet 10 minut ve volnoběhu, přičemž dojde ke spojení teplem výfukových plynů.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280

Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338+P310

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.