Čistič plátěné a vinylové střechy kabrioletu (946 ml)

Koncentrovaný extra silný přípravek na čištění textilních a vinylových povrchů.


Katalogové číslo: 30204

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 407.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 336.36 CZK


Dostupnost: skladem      

Koncentrovaný extra silný přípravek na dokonalé vyčištění textilních a vinylových partií nejen dopravních prostředků (skládací střecha, otevřený interiér a nákladový prostor, kryty a potahy), ale i plachet člunů, či zahradního nábytku. Díky unikátním aktivním látkám je vysoce efektivní a přitom bezpečný - neobsahuje saponáty, agresivní rozpouštědla ani abrasivní částice. Spolehlivě odstraní prach, mastnotu a veškerou silniční špínu. Nenarušuje odolnost proti vodě, vysychá bez zanechání skvrn.

 

Použití:

Používejte přímo nebo jako ředěný roztok (minimálně 100 ml koncentrátu ke 4 l vody). Aplikujte mimo přímé sluneční světlo. Proudem vody odstraňte hrubé nečistoty a na stále vlhký povrch naneste rovnoměrný film přípravku. Čistěte lehkými tahy jemným plastovým kartáčem, froté hadrem nebo houbou, poté opět důkladně opláchněte.  Při silném znečištění (ptačí trus, míza ze stromů, zbytky potravin atd.) zvyšte koncentraci a nechte 10 - 20 minut působit.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P262

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P270

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvů okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P332 + P313

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Prvotní ošetření přípravkem 30204Následné ošetření proti vodě přípravkem 30616(650)Ošetření potahů proti vodě s 30616 nebo 30650