Kategorie:
Holts | Maziva | Novinky

Mazný kov (Anti-Seize) na bázi mědi (100 g)

Prvotřídní mazivo s obsahem mědi na ošetření šroubových spojů.


Katalogové číslo: CP100

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 149.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 123.14 CZK


Dostupnost: skladem      

Prvotřídní mazivo s obsahem mědi na ošetření šroubových spojů a kovových dílů. Odolává teplotám v rozmezí -35°C až 1100°C. Poskytuje dlouhodobou ochranu před opotřebením, zapečením a zadřením vlivem koroze. Umožňuje snadnou montáž a demontáž i po delším období.

Použití:
Nanášejte z tuby nebo štětcem na čisté a suché závity před montáží. Vhodný pro šroubové spoje výfukového potrubí, hlavy válců, brzdové soustavy, zapalovacích svíček atd.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.