Pasta na mokré čištění rukou - citrus s abrazivem (397 g)

Extra silná čistící pasta pro použití tam, kde běžné čistící prostředky nestačí.


Katalogové číslo: 612

Výrobce: Goop


MO cena vč. DPH: 164.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 135.54 CZK


Dostupnost: skladem      

Pasta na mokré čištění rukou-citrus s abrazivem. Extra silná čistící pasta na ruce určená pro použití v garážích, zemědělských a průmyslových provozech, kde běžné čistící prostředky nestačí. Obsahuje pouze biologicky odbouratelné a k pokožce šetrné látky. Spolehlivě rozpouští a odstraňuje veškerou mastnotu, motorové a technické oleje, barvy, tmely, epoxy, asfalt atd. Varianta standard nebo citrus.
Abrazivní složkou je nejjemnější písek z mořského sopečného kamene - pemza, která plave.  Pemza neucpává vodovodní odpady jako některé zdrsňující složky obsažené v jiných pastách.

 

Použití:

Ruce musí být před aplikací pasty SUCHÉ! Pečlivě vetřete přípravek do pokožky a podle míry znečištění nechte chvilku působit dokud se veškerá špína neuvolní. Poté opláchněte proudem vody nebo rovnou bez použití vody otřete textilií do čista.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P331

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.