Kategorie:
Holts | Novinky | Čističe

Čistič EGR ventilu a karburátoru (500 ml)

Čistící prostředek EGR ventilu a karburátoru.


Katalogové číslo: EGRS

Výrobce: Holts


MO cena vč. DPH: 149.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 123.14 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální produkt, který se umístil na předním místě v mnoha nezávislých testech. Rychle odstraňuje škodlivé usazeniny v karburátorech a karbon z recirkulovaných výfukových plynů v EGR ventilech. Napomáhá obnovení výkonu a udržení správného chodu motoru. Zcela otočný 360° ventil umožňuje použití spreje ve všech polohách. 

Použití:
Před použitím řádně protřepte. Ujistěte se, že je motor vypnutý a studený. Vždy dbejte, aby nedošlo k potřísnění konektorů, kabeláže a lakované karoserie, případně zasažená místa ihned opláchněte proudem vody.
EGR: Vyjměte EGR ventil a nastříkejte čistič na usazeniny. Nechte několik minut působit a k odstranění uvolněné špíny použijte savý hadřík nebo papírovou utěrku. V případě potřeby postup zopakujte.
KARBURÁTOR: Odstraňte vzduchový filtr a naneste souvislý film přípravku na tělo a vnější partie karburátoru. Nechte několik minut působit, nastartujte motor a stříkněte čistič přímo do karburátoru. Vypněte motor a namontujte zpět vzduchový filtr. Sytič čistěte při jeho střídavém otvírání a zavírání.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H361d

Podezření na poškození plodu v těle matky.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.