Spray-a-gasket tmel (113 g)

Profesionální, vysoce lepivý tmel v aerosolu.


Katalogové číslo: 80064

Výrobce: Permatex


MO cena vč. DPH: 187.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 154.55 CZK


Dostupnost: skladem      

Profesionální, vysoce lepivý tmel v aerosolu. Vytváří stále pružný a přilnavý tenký film, který odolává působení olejů, provozních kapalin a teplotám v rozmezí -54°C až 232°C. Spolehlivě udrží veškerá řezaná těsnění při jejich polohování a montáži, zároveň poslouží k jejich dokonalému dotěsnění. Zcela bezpečný pro senzory.

Použití:
Před použitím spray řádně protřepte. Ze vzdálenosti asi 20cm naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu přípravku na čisté a suché příruby spojovaných dílů, obě strany těsnění a závity šroubů. Vyčkejte několik minut, dokud tmel není zaschlý na dotyk a dokončete montáž. Tmel vytlačený při spojení ploch pečlivě odstraňte nožem a lihovým čističem.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H340

Může vyvolat genetické poškození.

H361f

Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H373

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410

Chraňte před slunečním zářením.

P412

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.