Kategorie:
Motor

Kondicionér k motorovému oleji (443 ml)

Kondicionér k motorovému oleji OCHRANA MOTORU.


Katalogové číslo: AGM

Výrobce: Gold Eagle


MO cena vč. DPH: 222.00 CZK

Cena bez DPH 21%: 183.47 CZK


Dostupnost: skladem      

Přísada vylepšuje mazací a čistící parametry motorového oleje. Snižuje tření nejvíce namáhaných ploch při běžném provozu i extrémních podmínkách (studené starty, krátké přerušované jízdy, delší jízdy při vysokých otáčkách, atd.), snižuje hlučnost motoru a prodlužuje jeho životnost. Zabraňuje tvorbě a usazování karbonu a nečistot, udržuje v dokonalé čistotě podstatné součásti jako zdvihátka a vedení ventilů, pístní kroužky aj.
Pokud se aplikuje mezi delšími výměnami oleje, doplňuje veškerá nezbytná aditiva, která olej ztratil během opotřebení. Neobsahuje žádné pevné částice. Doporučuje se přidávat zejména k minerálním a polosyntetickým olejům v benzínových i diesel motorech.

 

Použití:

Výrobek aplikujte otvorem pro plnění v poměru 1 lahev na 4-6 litrů oleje, přičemž dbejte, aby nedošlo k přeplnění

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:


P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301 + P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

P302 + P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P303 + P335 + P334

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vhkého obvazu. Okamžitě volejte lékaře. 

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. 

P361

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P501

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.